Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 CBCNV Công ty TNHH MTV Tân Khánh An học Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI Đóng

Chiều ngày 07/07/2011 tại Hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ an, gần 200 cán bộ đảng viên công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An đã học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Công sản Việt nam lần thứ XI.

Đây là lớp học thứ hai được Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ an tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Võ Quốc Hùng ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối đã quán triệt các chuyên đề Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Việc học tập, quán triệt những quan điểm, mục tiêu, định hướng và những giải pháp trong các văn kiện đại hội nhằm góp phần đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; giúp đảng viên, CBCNV nắm vững những luận điểm cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện đại hội; trên cơ sở đó, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, tạo sự đồng thuận với quyết tâm cao trong toàn Chi bộ Công ty .

(Đồng chí Võ Quốc Hùng ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An đang truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI)

(CBCNV Công ty đang chăm chú lắng nghe Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI)

Tin và ảnh Nguyễn Viết Triển

 Các tin đã đưa Đóng