Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 NHẬN THỨC VỀ MỘT TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ “ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” Đóng

Đầu thế kỷ XX, những người yêu nước Việt nam nói riêng và phong trào yêu nước Việt nam nói chung mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê nin, ở phong trào công nhân lý tưởng cao đẹp và trí tuệ của thời đại mới. Nhờ đó, chủ nghĩa yêu nước đã được nâng lên tầm thời đại.

Ngay sau khi thành lập , Đảng đã được cả dân tộc thừa nhận là ngọn cờ, là lực lượng lãnh đạo . Những gì Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta làm được, dành được, cũng như những gì Đảng ta đang hướng tới, chính là từ đạo đức cao cả và từ trí tuệ . Nhân dân ta một lòng theo Đảng cũng vì Đảng tiêu biểu cho đạo đức và trí tuệ của dân tộc, của thời đại . Khái quát tất cả điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” . Tám chữ ngắn gọn chứa đựng một tư tưỏng lớn về Đảng và công tác xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng phải luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng, vừa hồng vừa chuyên . Từ đó làm cho Đảng ta đạo đức hơn, trí tuệ hơn, cũng chính là để Đảng ta trong sạch hơn, vững mạnh hơn .

Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh ”, Chúng ta thấm nhuần và nguyện Theo Chân Bác, đó chính là thể hiện tấm lòng đối với công ơn trời biển của Bác đã dành trọn cho Quê hương, Đất nước, Đảng ta :

“Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn

Yêu Bác,  lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng người vươn tới mãi

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn” ( Tố Hữu )

( Nguyễn Viết Triển Chi bộ Công ty Tân Khánh)

 Các tin đã đưa Đóng